Avslutade arbeten

Föreningen har under år 2023 utfört både löpande och periodiskt underhåll. Följande kan nämnas:

 • Fastighetsbesiktning: Styrelsen har utfört en genomgång av samtliga utrymmen i husen, från källaren till yttertaket, där även en anlitad firma varit med och sett över yttertaken.
 • Lägenhetstillsyn: Styrelsen har genomfört den årliga lägenhetstillsynen där vi gör vissa kontroller som i förväg har meddelats till alla boende. Det kan vara ombyggnader som har gjorts där vi kontrollerar så att lagar och regler följts. Vi tittar också på sådant som ligger på föreningens ansvar som exempelvis ventilation, värmefördelare m.m.
 • Besiktning av hissarna: En oberoende firma har besiktat alla hissar med utrustning efter den modernisering som gjorts.
 • Anpassning till Säker Vatten: har fortsatt som tidigare.
 • Lokalvård: Under hösten tecknade vi ett avtal med en ny städfirma.

Investeringar som tagits upp för avskrivning är (se not 9 enligt Årsredovisningen):

 • Parkeringsplatser: De nya parkeringarna för besökare och hantverkare samt p-platsen för boende för av- och pålastning blev äntligen klara detta år. Kostnaden har aktiverats för avskrivning om 25 år.
 • Nytt låssystem: Vi har utökat föreningens låssystem och bytt ut 18 cylindrar (lås) i varje hus för övriga utrymmen som tex ytterdörrar, förråden, fläktrum m.m. Nu kan ingen komma in i husen med nycklar, endast passerbricka fungerar. Kostnaden har aktiverats för avskrivning om 10 år.

Periodiskt underhåll har utförts under året enligt nedan, (se not 5 enligt Årsredovisningen):

 • Brandsäkerhet: Vi har startat etapp 1 för uppdatering av fastigheternas brandsäkerhet genom att sätta upp brandsläckare på strategiska platser i husen, satt upp ny skyltning för dessa samt för rökluckor samt ny skyltning till förråden där det är förbjudet att förvara brandfarliga ämnen.
 • OVK besiktning: har genomförts med bra resultat. Samtliga ventilationsanläggningar blivit godkända och klarar därmed det krav som ställs för att erhålla en bra kvalitét på inneklimatet. Intervallen för OVK är 3 år.
 • Avloppsspolning: De liggande avloppsledningarna under fastigheternas har renspolats enligt gällande underhållsschema.
 • Underhållsåtgärder har genomförts på inkopplingen av värmekulverts till fastigheten.

För år 2022:

 • Fastighetsbesiktning av alla husens utrymmen exklusive lägenheterna.
 • Ny modern ledbelysning har installerats för källarförråden.
 • Miljöstugorna har upprustats med ny golvbeläggning, ny skyltning samt blivit målade in- och utvändigt.
 • Moderniseringen av hissarna har slutförts i hus 10, 11, 12, 14 och 16. I samband med detta målades samtliga trapphus och dörrar om och för övriga utrymmen har dörrar skyltats om.
 • Vattenstammar för avstängning har blivit uppmärkta och arbetet med Säker Vatten har fortsatt som tidigare.
 • Besiktning av samtliga skyddsrum har vi gjort i egen regi. Nu är dessa OK, vilket även godkänts av MSB enligt anvisningar. En utrymningsplan ska arbetas fram.

För år 2021

 • Byte av korridorfönster i samtliga hus.
 • Ett antal lägenheter har anpassats efter regelverket Säker Vatten. Arbetet sker i samband med renovering av badrum.
 • Nytt el-avtal har tecknats med Mälarenergi.
 • Samtliga cykelhus har färdigställts.
 • Byte av avstängningsventiler i källare för varm- och kallvatten.

För år 2020

 • Byte av lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar i tre hus.
 • Maskinstädning av korridorgolv i tre hus.
 • Spolning avsamtliga avloppsstammar i våra hus.
 • Bygge av 6 st cykelhus har påbörjats.
 • Samtliga tvättmaskiner har bytts.

För år 2019:

 • Byte av lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar i tre hus.
 • Maskinstädning av korridorgolv i tre hus.
 • Entrétaken, ny plåtbeklädnad och nummerbelysning.
 • Elkablar i lägenhetscentraler har efterdragits.
 • Ett gemensamt projekt (Rönnby, Rönnbyborg och Rönnen) för utsmyckning av del av garagetaket har genomförts.
 • OVK-besiktning påbörjad 2018 har slutförts.
 • Installation av värmekablar till takavloppen.

För år 2018:

 • Isolering och byte av plåtfasader har skett i samtliga hus.
 • OVK-besiktning.
 • Storstädning i miljöbodarna.
 • Lägenhetstillsyn.
 • Invändig fastighetsbesiktning.
 • Extern okulärbesiktning av fastigheterna.
 • Takbesiktning.
 • Förberedelser för separata energimätningar (vatten och värme) i samtliga hus.

För år 2017:

 • Entréerna till hus 10, 12 och 14 har byggts om.
 • Elementbyten har skett i hus 12 och 14.
 • Passersystemet har bytts i hus 12, 14 och 16.
 • Fastighetsbesiktning.
 • Lägenhetstillsyn.
 • Nya stadgar har registrerats 2017-06-19.